تماس با ما

آزمایشگاه سینا و دانشمند اراک


آدرس آزمایشگاه سینا:
اراک، میدان 7 تیر، خیابان شکرائی، مجتمع نظیری، طبقه اول
08632233562
www.sinalabarak.ir

آدرس آزمایشگاه دانشمند:
اراک، میدان شریعتی، ساختمان پزشکان امیر، طبقه اول
08632216600
www.daneshmandlab.ir

ارسال نظرات و پیشنهادات


 

ما چگونه کار می کنیم؟

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دانشمند و سینا اراک مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاه استان مرکزی